Space and Solar System Background-01 1.png

พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ไปไกลถึงดวงดาว
กับ Saturday School Student Support 4

03 1.png

เกี่ยวกับเรา

 
 

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ หรือ Saturday School มีวิสัยทัศน์ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เกื้อกูลชีวิตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้  และพวกเขาทุกคนจะประสบความสำเร็จได้เมื่อบุคคลรอบข้างมองเห็นศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  

เพื่อให้การจัดกิจกรรมของมูลนิธิ Saturday School เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียน ทางคณะทำงานจึงได้จัดตั้งโครงการ Saturday School Student Support ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายชีวิตในระยะยาวตามที่นักเรียนต้องการโดยปราศจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ
และสังคม โครงการ Saturday School Student Support มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนโอกาสให้นักเรียนสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตของตนเองมากขึ้น  โดยการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนมองเห็นทางเลือกที่หลากหลาย และมีอาสาสมัครที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ รวมถึงติดอาวุธด้วยทักษะ (Skill) และชุดความคิด (Mindset) ที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองเพิ่มมากขึ้น ได้แก่...

Group 501.png

การตระหนักรู้ในตนเอง 
(Self-Awareness)

Group 501.png

การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking)

Group 501.png

ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(Self-Esteem)

Group 501.png

ความคิดเชิงบวก 
(Positive Mindset)

โครงการ Saturday School Student Support มีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายของ มูลนิธิ Saturday School เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 4 กิจกรรมและระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความสนใจ เป้าหมายและสถานการณ์ของนักเรียนผู้ร่วมโครงการแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงภายในระยะเวลา 11 สัปดาห์ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

Group 502.png
กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้ร่วมโครงการได้สะท้อนความคิด
เกี่ยวกับตนเอง ความถนัด ความสนใจ รวมไปถึงเป้าหมายในชีวิต รวมถึงพัฒนาทักษะและชุดความคิดที่เป็นประโยชน์

Group 502.png
สนับสนุนและติดตามความก้าวหน้า

มีการจัดสรรพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนผู้ร่วมโครงการ เพื่อให้การสนับสนุน แนะแนว ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนรายบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อหาหนทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้
นักเรียนสามารถเข้าใกล้เป้าหมายด้านการเรียนและ
อาชีพของตนเองมากขึ้น

Group 502.png
การแนะแนว

เชิญผู้ที่ทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจมาพูดคุยและให้ข้อมูลกับนักเรียน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจอาชีพนั้น ๆ มากขึ้น

Group 502.png
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ

สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆ ในสาขาที่ตนเองสนใจรวมถึงเข้าร่วม
การแสดงความสามารถในเวทีต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองให้เป็นที่
ประจักษ์และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเองได้จริง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

Earth.png

พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการ
ยกระดับความเชื่อมั่นของ
ตนเองให้แก่นักเรียนในโครงการ

Earth.png

ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนใน
โครงการเกิดกระบวนการ
สำหรับการตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง

Earth.png

ส่งเสริมให้เกิดการพากเพียร
พยายามเพื่อไปถึงเป้าหมายใน
ชีวิตของนักเรียน

Earth.png

ลดข้อจำกัดในการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

Earth.png

ส่งเสริมความร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และ อาสาสมัครในการพัฒนาศักย
ภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

Group.png

จากโครงการ
"สานฝันสู่อนาคต"

Group 490.png

สู่ความสำเร็จของผู้เรียน

Group 475.png

"มาทำความรู้จักน้องๆเราทั้งโครงการกัน"

 

รับชมถ่ายทอดสด

Group 496.png
 

Project Gallery

Sponsor

Group 473.png