Rectangle 132.png

น้องสันติ

Fashion Portrait

จักรพงศ์ พรรณา หรือน้องสันติ น้องสันติเข้าร่วมโครงการพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองด้านการควบคุมและยอมรับความรู้สึกด้านลบของตัวเอง การเดินทางยอมรับความรู้สึกด้านลบของตัวเองของน้องสันติร่วมพี่เมนเทอร์ผ่านไปได้ด้วยดีน้องสันติเข้าใจที่มาของความคิดด้านลบพร้อมกับการจัดการความรู้สึกด้านลบออกไปจากตัวเอง และจะยังไม่หยุดพัฒนาต่อไป

Fashion Portrait
Mentor
พี่เล็ก
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works