Rectangle 132.png

น้องปราย

Fashion Portrait

อรชนา กุตนันท์ หรือน้องปรายจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของน้องปรายซึ่งผ่านกิจกรรมการค้นหาตัวเองหรือ SMART Goal ของน้องปรายซึ่งได้พัฒนามาร่วมกับพี่เมนเทอร์ของน้องปรายและต่อยอดความชื่นชอบไปสู่เป้นหมาายด้านการเรียนต่อของน้องปรายในระดับอุคมศึกษาอีกด้วย

Fashion Portrait
Mentor
พี่แพม
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works