Rectangle 132.png

น้องน็อต

Fashion Portrait

ศุภณัฐ หนูประดิษฐ์ หรือน้องน็อตจะมาเล่าประสบการณืและความประทับของน้องน็อตจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านกิจกรรม การตั้งเป้าหมายหรือ SMART Goal และกิจกรรมต้นแบบอาชีพที่น้องน็อตสนใจและได้ทำร่วมกับพี่เมนเเทอร์ของน้ งน็อต

Fashion Portrait
Mentor
พี่วิน
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works