Rectangle 132.png

น้องฟ้า

Fashion Portrait

ฟาตีฮะห์ ดาหาเล็ง หรือน้องฟ้ามีความสนใจแพทย์แผนไทยประยุคอย่ามากและได้นำความสนใจมาออกแบบเป็นเส้นทางเพื่ออนาคตจากความสนใจดังกล่าวผ่านกิจกรรมการตั้งเป้าหมายหรือ SAMRT Goal ร่วมกับพี่เมนเทอร์และเริ่มดำเนินการเพื่อให้เป้ามหายเป็นจริง

Fashion Portrait
Mentor
พี่จีน
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works