Rectangle 132.png

น้องเตย

Fashion Portrait

ปาลิตา บุสทิพย์ หรือน้องเตยจะมาเล่าถึงความประทับใจของน้องที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมกับเพื่อนและพี่เมนเทอร์ของน้อง นอกจากนั้นแล้วน้องเตยจะเล่าถึงพี่อาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนน้องเตยทำให้น้องเตยมีความกล้าและกำลังใจอย่างมาก

Fashion Portrait
Mentor
พี่น้อยหน่า
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works