Rectangle 132.png

น้องปาล์ม

Fashion Portrait

ปภังค์กร รีรัตน์ หรือน้องปาล์มจะมาเล่าถึงเป้าหมายหรือ SMART Goal ที่เกิดขึ้นจากการค้นพบจุดที่ตนเองอยากแก้ไขเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตนเองได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับพี่เมนเทอร์ของน้องปาล์ม

Fashion Portrait
Mentor
พี่น้ำ
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works