Rectangle 132.png

น้องเอมี่

Fashion Portrait

บุญฐิสา ตุลละสกุล หรือน้องเอมี่จะมาเล่าเรื่องกิจกรรมที่น้องเอมีที่น้องเอมีประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการจากกิจกรรม "พัฒนาทักษะแห่งอนาคต" ซึ่งก็คือกิจกรรมการจัดการเวลา น้องเอมี่สามารถนำทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของน้องเอมี่เอง

Fashion Portrait
Mentor
พี่กัปตัน
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works