Rectangle 132.png

น้องกัลป์

Fashion Portrait

ทิพย์อัปสร ละม่อม หรือน้องกัลป์จะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางของน้องกัลป์พร้อมกับพี่เมนเทอร์ของน้องกัลป์ ผ่านกิจกรรมการค้นหาตัวเองหรือ SMART Goal ของน้องกัลป์จากการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการวางเป้าหมายหรือ SMART Goal ทำให้น้องกัลป์รู้จักตนเองมากขึ้นและพร้อมจะพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ใช่

Fashion Portrait
Mentor
พี่มุก
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works