Rectangle 132.png

น้องก็อต

Fashion Portrait

ณัฐพร มังกรแก้ว หรือน้องก็อตจะมาเล่าถึงหนึ่งในกิจกรรมที่น้องก็อตรู้สึกประทับใจซึ่งก็คือ "กิจกรรมต้นแบบอาชีพ" ที่น้องก็อตได้เรียนรู้ทัศนคติและแนวคิดที่แตกต่างกันจากพี่ต้นแบบอาชีพและแนวทางการทำงานของสายอาชีพต่าง เป็นกิจกรรมช่วยเปิดโลกของน้องก็อต

Fashion Portrait
Mentor
พี่กัปตัน
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works