Rectangle 132.png

น้องทีม

Fashion Portrait

ณัฐพนธ์ วิศิษฐพันธ์ หรือน้องทีมมีความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยากมากซึ่งจากความใจนั้นก็เป็นผลให้น้องทีมพัฒนาเป็นเป้าหมายของน้องทีม หรือก็คือ SMART Goal เพื่อจะเข้าใจอุปกรณ์และการทำงานของคอมพิวเตอร์และสร้างาเปคคอมพิวเตอร์ที่สามารถครอบคลุมการทำงานที่น้องทีมสนใจ

Fashion Portrait
Mentor
พี่ต้น
ผลงานน้องเพิ่มเติม :
Student works